Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zss-wrzesnia.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://zss-wrzesnia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-02 roku. Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób z niepełnosprawnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Witold Michalak, adres poczty elektronicznej informatyk@zss-wrzesnia.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępna strona

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych: Ctrl + (powiększenie czcionki), Ctrl – (pomniejszenie czcionki) Ctrl A (zaznacz wszystko).

Filmy wideo

Filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić stronę zss-wrzesnia.pl prosimy o kontakt pod adres e-mail: informatyk@zss-wrzesnia.pl.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby z niepełnosprawnościami, przybywające do Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni, ul. Leśna 10, 62-300 Września otrzymają niezbędną pomoc.

Zespół Szkół znajduje się na obrzeżach Wrześni w otoczeniu firm przemysłowych. Do szkoły należy dojechać samodzielnie.

Przed budynkiem wyznaczono kolorem niebieskim 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oraz podjazd bezpośrednio z parkingu na chodnik prowadzący do wejścia.

Wejście do budynku szkoły znajduje się po prawej stronie siedziby (patrz od głównej ulicy). Do budynku prowadzą podwójne drzwi wejściowe:

  1. jedno-skrzydłowe (po lewej stronie),
  2. przesuwne zamykane automatycznie (po prawej stronie). Nad drzwiami znajduje się szyld z nazwą placówki. Przed wejściem po lewej stronie znajduje się domofon na wysokości 130 cm. Drzwi są na poziomie gruntu, natomiast 3,2 m przed drzwiami znajduje się podjazd o szerokości 100 cm. Na parterze znajduje się hol I z szafkami szkolnymi uczniów, oraz hol II prowadzący na wprost do windy, oraz do sal lekcyjnych po obu stronach budynku. Budynek jest trzy -kondygnacyjny.

Zespół Szkół zajmuje parter, I piętro, oraz prawe skrzydło budynku wraz z klatką schodową II piętra.

Wchodząc do budynku osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem szkoły za pomocą domofonu zlokalizowanego w wejściu.

Pracownik uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np.: odprowadzi interesanta do windy, pomoże do niej wjechać, oraz zaprowadzi do wskazanych miejsc.

Sekretariat szkoły znajduje się na I piętrze budynku po lewej stronie kierując się zarówno klatką schodową, jak i windą.

Dostęp do windy, wszystkie przejścia oraz ciągi komunikacyjne są łatwo dostępne, przystosowane do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym piętrze budynku. W każdej z nich znajduje się instalacja alarmowa.

Szkoła posiada na wyposażeniu dwa Krzesełka transportowe do ewakuacji osób z niepełnosprawnością oraz zemdlonych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W budynku szkoły (w sekretariacie) znajduje się pętla indukcyjna. Miejsce oznaczone piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 4622 (2000-03).

Przy pomieszczeniach funkcyjnych znajdują się tabliczki informacyjne w formie dotykowej (alfabet Braille’a).

Szkoła posiada w zasobach tłumacza polskiego języka migowego (PJM)

Aplikacje mobilne

Obecne nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

 

Skip to content