Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka jest dyrektor szkoły, z siedzibą we Wrześni przy ulicy Leśnej 10, tel. 61 436 04 51, e mail: sekretariat@zss-wrzesnia.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni jest Joanna Polańska, tel. 61 4360 451, e-mail: sekretariat@zss-wrzesnia.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej (czyli okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Zarządzenie Nr 6/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni z dnia 21.02.2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji Archiwalnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Zespołu Szkół.
6. Każdy ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania.
7. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Zespole Szkół we Wrześni, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Każdy zainteresowany zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Skip to content