PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ZS W CZASIE PANDEMII COVID-19

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Zespołu Szkół im. J. Korczaka we Wrześni obowiązują od 1 września 2020r.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły, w roku szkolnym 2020/2021 wprowadza się szczegółowe rozwiązania organizacyjne, które pozwolą natychmiast zareagować na pojawienie się niebezpieczeństwa zachorowań na COVID-19 oraz pozwolą na sprawne dostosowanie sposobu nauki do aktualnej sytuacji epidemicznej z jednoczesnym zachowaniem ciągłości funkcjonowania szkoły.

§1

Postanowienia ogólne

Niniejsza procedura w okresie pandemii COVID-19 dotyczy wszystkich pracowników oraz rodziców i dzieci uczęszczających do zespołu szkół oraz określa zasady bezpiecznego funkcjonowania pracowników, rodziców i uczniów uczęszczających do zespołu szkół. Procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

§2

Obowiązki dyrektora placówki

 1. Dyrektor dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego.
 1. Dyrektor placówki współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Organizuje pracę pracowników szkoły na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 3. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki jednorazowe, przyłbice lub maseczki, fartuchy oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni).
 4. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 5. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny, w skład, którego wchodzi: przyłbica, fartuch ochronny, maski medyczne, co najmniej rękawiczki jednorazowe.
 6. Przy wejściu do szkoły zapewnia dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 7. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zapewnia dostęp do mydła.
 8. Powołuje zespół ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego.

§3

Powołanie i zadania zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego

 1. Dyrektor powołuje zespół ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele rady pedagogicznej.

 1. Dyrektor powołuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa, który jest jednocześnie przewodniczącym zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego.
 2. Zadaniem koordynatora jest nadzorowanie działań poszczególnych członków zespołu ds. bezpieczeństwa środowiska szkolnego oraz ścisła współpraca z dyrektorem szkoły.
 3. Szczególnym zadaniem koordynatora jest zbieranie bieżących informacji na temat stanu epidemicznego na terenie szkoły oraz dokonywanie wstępnej oceny stanu bezpieczeństwa epidemicznego szkoły i przekazywanie na bieżąco tych informacji dyrektorowi.
 4. Każdego dnia koordynator przekazuje informację o stanie epidemicznym środowiska szkolnego dyrektorowi lub osobie wyznaczonej w zastępstwie za dyrektora.
 5. Wszyscy członkowie zespołu są zobowiązani do bezzwłocznego przekazywania bieżących informacji dotyczących zagrożenia stanu bezpieczeństwa epidemicznego szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa.
 6. Przyjmuje się następujące formy przekazywania informacji:
 • podczas osobistej rozmowy;
 • drogą telefoniczną;
 • droga e-mailową.

§4

Ogólne zasady organizacji pracy w Zespole Szkół im. J. Korczaka we Wrześni

 1. Przy wejściu do szkoły znajduje się dystrybutor z płynem do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły.
 2. Na teren szkoły może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych – dotyczy to wychowanków przedszkola, uczniów, wszystkich pracowników szkoły jak i osób trzecich.
 3. Do przedszkola i szkoły może uczęszczać wychowanek/uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego.
 5. W budynku szkoły, w miejscach ogólnodostępnych tzw. strefach wspólnych lub w czasie przemieszania się w budynku szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Obowiązek zakrywania ust i nosa w strefach wspólnych dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie placówki – uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji jak i osób trzecich.
 6. W czasie zajęć lekcyjnych i w świetlicy szkolnej uczniowie nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 7. W celu realizacji obowiązku zakrywania ust i nosa stosuje się maseczki lub przyłbice.
 8. Dyrektor zapewnia środki ochrony osobistej (przyłbice lub maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji) pracownikom szkoły.
 9. Uczniowie/wychowankowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 10. Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 11. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów, w tym organizację przerw w klasach I-III w interwałach adekwatnym do potrzeb, nie rzadziej niż co 45 min. Zachowując podczas przerw dystans społeczny.
 12. W rozkładzie zajęć dla uczniów należy uwzględnić możliwość przebywania na świeżym powietrzu, także w czasie przerw między lekcjami.
 13. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły/ oddziału przedszkolnego niepotrzebnych rzeczy i zabawek.
 14. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 15. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 16. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 17. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 18. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 19. Do szafek w szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć uczniowie podchodzą rotacyjnie po kilka osób zachowując dystans społeczny.
 20. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z Planu pracy szkoły.
 21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem wytycznych związanych z zajmowaną przestrzenią. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

§5

Organizacja pracy nauczycieli

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 2. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 3. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 5. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.
 6. Wychowawca klasy raz na 2 tygodnie sprawdza czystość i zawartość szafek w szatni. Monitoruje zakres dezynfekcji szafek przez personel sprzątający.
 7. W przypadku zajęć praktycznych np. zajęć z gospodarstwa domowego, gdzie uczniowie maja kontakt z produktami spożywczymi nauczyciele i uczniowie są zobowiązani przestrzegać regulaminu pracowni i przepisów bhp, który stanowi załącznik nr 2.

§6

Zasady organizacji pracy pracowników administracji i obsługi

 1.  Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
 2. i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, gdy dystans społeczny wynosi ponad 1,5 m.
 1. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 2. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 3. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 4. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 5. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 • dezynfekcji toalet,
 • dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i Sali przedszkolnej.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
 2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
  • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
  • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
  • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
   i dezynfekcja,
  • na każdym piętrze umieszczony jest pojemnik na środki ochrony osobistej, podpisany „Pojemnik na środki ochrony osobistej”.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 4. W przypadku ograniczonego funkcjonowania szkoły pracownicy administracyjni, pozostając w gotowości do pracy lub  pełnią swoje obowiązki służbowe zdalnie.
 5. Dyrektor szkoły może w dowolnym momencie wezwać pracownika administracji do stawienia się w zakładzie pracy.
 6. Podstawowymi formami kontaktu pracowników administracyjnych z dyrektorem szkoły są: telefon i e-mail.
 7. Pracownik administracyjny jest dostępny w godzinach swojej pracy pod wskazanym przez siebie numerem telefonu i pod wskazanym adresem e-mailowym.
 8. Pracownik administracyjny na bieżąco zdalnie przekazuje dyrektorowi szkoły/placówki informacje dotyczące funkcjonowania szkoły/placówki, informując natychmiast o sytuacjach nagłych.

§7

Obowiązki rodziców

 1. Do obowiązków rodziców należy w szczególności:
 • zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w szkole od dn.01.09.2020r. w związku z wprowadzeniem zasad minimalizujących zakażeniu COVID-19.
 • ustalenie szybkiej ścieżki kontaktu ze szkołą
 • przekazywanie informacji w sposób ustalony z nauczycielem o stanie zdrowia dziecka,
 • nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub
  w izolacji;
 • przyprowadzają do placówki tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów chorobowych;
 • zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do placówki, a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37,5 ºC, pozostanie w domu.
 • regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 • nie pozwalają dzieciom na przynoszenie na zajęcia zabawek, kocyków, przytulanek, itp;
 • zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;
 • informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego;
 • niezwłoczne odbieranie telefonów z placówki i natychmiastowe przybycie jeżeli zaistnieje taka konieczność.

§8

Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

 

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum. W szkole zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły – hol budynku.
 2. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

         – 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

         – dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,

         – dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m,

      – opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów praw związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli

        (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce).

 1. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 2. Uczniowie wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk wg instrukcji.
 3. Wychowankowie przedszkola, uczniowie klas I-III, zespołów rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną czekają przy szatni na parterze szkoły na nauczyciela lub pomoc nauczyciela, z którym rozpoczynają zajęcia i wspólnie udają się do klasy.
 4. Po zakończeniu zajęć uczniowie są odprowadzani do świetlicy szkolnej lub odbierani przez rodziców/opiekunów na holu szkoły.
 5. Uczniowie kl. IV-VIII oraz szkoły branżowej udają się bezpośrednio do klasy wg planu lekcji. Po zakończonych lekcjach uczniowie opuszczają szkołę samodzielnie.

§9

Procedura bezpieczeństwa pracy wydawania posiłków

 1. Firma Cateringowa dostarcza przygotowane posiłki z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 2. Pracownik cateringu w czasie dostawy zabezpieczony jest przez firmę cateringową w środki ochrony osobistej: fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczkę lub przyłbicę.
 3. Po przyjeździe do szkoły pracownik cateringu zaopatrzony w maseczkę dezynfekuje ręce preparatem zamieszczonym w przedsionku szkoły lub zakładana rękawiczki jednorazowego, następnie przekazuje pojemnik z jedzeniem pracownikowi obsługi zabezpieczonemu w rękawiczki jednorazowe i maseczkę lub przyłbicę dezynfekuje preparatem dezynfekcyjnym pokrywę wierzchnią pojemnika do transportu.
 4. Wykorzystane pojemniki zwracane są firmie cateringowej tego samego dnia wraz z resztkami.
 5. Pracownik obsługi może nie przyjąć dostarczanego posiłku w razie jakichkolwiek wątpliwości lub braku zachowania zasad bezpieczeństwa ze strony cateringu.
 6. Posiłki wydaje pracownik obsługi.
 7. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi za pomocą ciepłej wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole, a następnie po wyschnięciu dezynfekowane.
 8. Naczynia i sztućce wyrzucane są do kosza przeznaczonego do tego celu.
 9. Uczniowie spożywają posiłek w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 10. Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

§10

Praca biblioteki szkolnej

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki. Przed wejściem, umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (jedna osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki myje ręce/dezynfekuje ręce.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość – rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m.
 4. W czasie obsługi czytelnika nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 5. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
 6. Uczniowie klas I-III oraz uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym do biblioteki przychodzą z wychowawcą na wcześniej umówioną godzinę.
 7. Zwracanie książki: Połóż książkę na stoliku w strefie zwrotów i wypożyczeń, podaj imię, nazwisko i klasę.
 8. Zwracane egzemplarze są wyłączone z wypożyczania na 2  dni – podlegają kwarantannie. Wyznaczona strefa kwarantanny w bibliotece szkolnej.
 9. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.
 10. Czasopisma podawane są przez nauczyciela bibliotekarza, po użytkowaniu zostają odizolowane na 2 dni.
 11. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia. Regularnie są czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 12. W związku z sytuacją epidemiczną wstrzymuje się do odwołania wolny dostęp do półek.
 13. Wszelkie pytania/ zamówienia książek można kierować na adres służbowy mailowy nauczyciela bibliotekarza  lub przez dziennik elektroniczny.

§11

Procedura organizacji dowozu dzieci do szkoły w warunkach panującej epidemii SARS Covid-19

 1.  Podmiot realizujący usługi transportowe zobowiązany jest z zapoznaniem się i bezwzględnym przestrzeganiem procedury.
 2. Pojazd powinien spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa określone w prawie o ruchu drogowym.
 3. W pojeździe może być przewożona maksymalnie liczba osób jaka określona jest w dokumentacji pojazdu jako miejsca siedzące.
 4. Wszystkie osoby przewożone środkiem transportu powinny stosować osłonę ust i nosa.
 5. W strefie czerwonej liczba osób przewożona pojazdem powinna wynosić 50% liczby miejsc siedzących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno –  ruchowej   dla danego typu środka transportu.
 6. Dzieci przewożone są pod opieką opiekuna.
 7. Opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie podróży oraz podczas wsiadania i wysiadania ze środka transportu.

§12

Przeprowadzanie dezynfekcji w szkole

 1.  Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitalnego oddziału zakaźnego i służb medycznych.
 2. Przy wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. Dozowniki z płynem do dezynfekcji znajdują się również w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.
 3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych we wszystkich pomieszczeniach w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania i przygotowywania posiłków. Przeprowadzenie prac porządkowych i dezynfekcyjnych należy odnotować systematycznie na „Karcie monitorowania czynności porządkowych i dezynfekcji w Zespole Szkół im. J. Korczaka”.
 5. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
 6. Wyznaczony nauczyciel – szkolny koordynator bezpieczeństwa lub w razie jego nieobecności członek zespołu ds. bezpieczeństwa środowiska szkolnego wskazany przez Dyrektora dokonuje monitoringu prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur komputerowych, włączników itd.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 9. Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać  uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować po każdych zajęciach.
 11. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.
 12. Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach:
 • w etapie pierwszym każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić, powierzchnię zabawki przemyć ciepłą wodą z dodatkiem mydła i  zwracaniem uwagi na trudno dostępne miejsca;
 • w etapie drugim zabawki dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci – co najmniej raz dziennie.
 1. W sali gimnastycznej, sali rehabilitacyjnej i sali integracji sensorycznej sprzęt sportowy powinien być zdezynfekowany po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

§13

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1.  Jeżeli rodzice zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły/ oddziału przedszkolnego.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. W sytuacji podejrzenia niepokojących objawów wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury.
 4. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,5ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym
 5. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie lub sali.
 6. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 7. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 8. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrześni (nr tel. 61 6403206, tel. całodobowy 692418250) oraz organ prowadzący szkołę.
 9. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 10. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 11. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§14

Szybkie powiadamiania szkoły o chorym uczniu

 1.  Szkoła zapewnia szybką, skuteczną komunikację z rodzicami/opiekunami ucznia poprzez wychowawców, pielęgniarkę szkolą, sekretariat szkoły wykorzystując kontakt telefoniczny i komunikator e-dziennika,  a także pocztę elektroniczną lub komunikatory społecznościowe.
 2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa, aż do zakończenia sprawy.
 5. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.
 6. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.
 7. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację, aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.
 8. Uczeń z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje w domu.
 9. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie.
 10. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.

 §15

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców telefonicznie lub drogą mailową.
 11. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego.
 12. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę, której długość określają odrębne przepisy, a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

§16

Zasady współpracy szkoły/placówki z sanepidem

 1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Dyrektor szkoły pisemnie ustala zasady przepływu informacji pomiędzy szkołą i sanepidem.
 3. W drodze porozumienia może być wyznaczony konkretny pracownik sanepidu zostaje wyznaczony do bezpośredniego kontaktu ze szkołą w sprawie monitorowania sytuacji epidemicznej oraz opiniowania stanu zagrożenia COVID-19 na danym terenie.
 4. Dyrektor szkoły/placówki pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem sanepidu w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.
 5. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor szkoły/placówki natychmiast telefonicznie, a następnie pisemnie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno- epidemiologiczną.
 6. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów dyrektor szkoły/placówki natychmiast telefonicznie, a następnie pisemnie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno-epidemiologiczną oraz stosuje procedurę określoną w załączniku nr 3.
 7. Dyrektor drogą e-mailową na przekazuje pracownikowi sanepidu dane z raportów bezpieczeństwa celem zaopiniowania sytuacji.
 8. Wyżej wymienione zasady współpracy szkoły z Sanepidem dotyczą zarówno szkół znajdujących się w strefie zagrożenia czerwonej i żółtej jak i poza nimi.

Kontakt do sanepidu:  tel. 61 6403206, tel. całodobowy 692418250

 §17

Zasady współpracy dyrektora szkoły z organem prowadzącym

 1. Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem zdalnego nauczania.
 2. Dyrektor szkoły w komunikacji e-mailowej oraz podczas rozmów telefonicznych ustala zasady przepływu informacji pomiędzy szkołą i organem prowadzącym.
 3. Dyrektor drogą e-mailową na bieżąco przekazuje dane z raportów bezpieczeństwa celem zaopiniowania sytuacji i wydania rekomendacji przez organ prowadzący.
 4. Dyrektor szkoły/placówki informuje organ prowadzący o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.
 5. W sytuacji wystąpienia problemów w zakresie realizacji zdalnego nauczania dyrektor szkoły/placówki zwraca się z prośbą o wsparcie do organu prowadzącego.

§18

Zasady współpracy z organem nadzoru pedagogicznego

 1. Dyrektor szkoły/placówki utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów kształcenia na odległość oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.
 2. Dyrektor szkoły w komunikacji e-mailowej oraz podczas rozmów telefonicznych ustala zasady przepływu informacji pomiędzy szkołą i organem nadzoru pedagogicznego.
 3. Dyrektor szkoły/placówki informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.

 §19

Wybór formy kształcenia

 1. Dyrektor szkoły w roku szkolnym 2020/2021 na bieżąco monitoruje sytuację epidemiczną COVID-19 w środowisku szkoły, którą zarządza.
 2. Dyrektor szkoły, na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, opracowuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły oraz procedurę szybkiego powiadamiania o chorym uczniu.
 3. Monitorowanie polega na gromadzeniu bieżących danych od przedstawicieli wszystkich organów szkoły, jej pracowników oraz podmiotów ze szkołą współpracujących, związanych m.in. ze zmienną liczbą zachorowań, zmienną liczbą osób przebywających na kwarantannie w lokalnym środowisku (powiecie, gminie, miejscowości) oraz wszystkimi innymi nieprzewidzianymi sytuacjami związanymi z COVID-19, które mogłyby mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa członków społeczności szkolnej.
 4. Proces monitorowania prowadzony jest za pomocą narzędzia diagnostycznego opracowanego przez szkołę, jakim jest „Raport o stanie zagrożenia epidemicznego środowiska szkolnego”, zwany dalej Raportem, stanowiący załącznik nr 4.
 5. W przypadku wprowadzenia strefy „żółtej” na terenie Powiatu Wrzesińskiego raz w tygodniu, a w przypadku wprowadzenia strefy „czerwonej” 2 razy w tygodniu sporządzany jest raport przez szkolnego koordynatora bezpieczeństwa. Raport służy do pozyskiwania danych na temat stanu epidemicznego i konsultowania ich z podmiotami współpracującymi ze szkołą, takich jak: organ prowadzący, służby sanitarne oraz organy szkoły w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczniom oraz wszystkim pracownikom szkoły.
 6. Wyboru formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Powiatu  Wrzesińskiego,   na   terenie   którego   ma   siedzibę   Zespół Szkół im. J. Korczaka we Wrześni.
 7. W zależności od tego, czy Powiat Wrzesiński, na terenie którego ma siedzibę ZSS, został   zaliczony   do   strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z  Rozporządzeniem RM  z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie   ustanowienia   określonych   ograniczeń,   nakazów   i zakazów   w   związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o   rozpoczęciu   procedury   ograniczenia   funkcjonowania   szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 8. W sytuacji niezaliczenia Powiatu Wrzesińskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 9. W przypadku   zaliczenia   Powiatu  Wrzesińskiego  do   strefy  „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
 • mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),
 • kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony   i   wprowadzeniu   w   całej   szkole   kształcenia   na   odległość   (edukacji zdalnej).
 1. W przypadku zaliczenia Powiatu Wrzesińskiego do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 2. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 9 pkt. 1 lub 2 wymaga uzyskania zgody organu   prowadzącego   i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 9 pkt. 1 lub 2 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.
 4. Dyrektor szkoły w celu usprawnienia systemu zarządzania szkołą w sytuacji zagrożenia COVID-19 powołuje zespół ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego, na czele którego stoi szkolny koordynator bezpieczeństwa.

§20

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły/placówki w trybie zdalnym

 1.  Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Sposób prowadzenia dokumentacji określa załącznik nr 5.

§21

Organizacja pracy nauczycieli w przypadku zmiany formy kształcenia

 1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora w przypadku zmiany formy kształcenia ma obowiązek:
 • niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi komunikowania się określonymi w załączniku nr 6.
 • ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
 • monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły,
 • wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami,
 • reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
 • wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§22

Obowiązki pedagoga/psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

 1. Pedagog/psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
 2. Harmonogram pracy pedagoga/psychologa jest dostępny w widoczny miejscu na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły.
 3. Szczegółowe obowiązki pedagoga/psychologa szkoły określa załącznik nr 7.

§23

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki

 1.  Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
 2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
 3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 8.

§24

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania

 1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
 2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 9.

 §25

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie

 1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
 2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
 3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 10.

  Bezpieczne korzystanie z Internetu

 1. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci, szczególną uwagę zwracając na uczniów kl. I-III.
 2. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
 3. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
 4. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.

Zasady korzystania z poczty elektronicznej

 1. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.
 2. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
 3. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
 4. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
 5. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

 §26

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji

 1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem.
 2. Konsultacje mogą odbywać się on-line w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikatory społecznościowe.
 3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, pedagog, logopeda, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły/placówki.
 4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową i/lub poprzez e-dziennik.

§27

Obowiązki nauczycieli po przywróceniu nauczania stacjonarnego

 1. Nauczyciel dokonują analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas nauczania zdalnego i wspólnie z uczniami określają partie materiału, które wymagają dodatkowego powtórzenia w czasie zajęć stacjonarnych.
 2. Diagnozują indywidualne potrzeby uczniów w zakresie wsparcia w celu wyrównania różnic w poziomie przyswojenia wiedzy z lekcji prowadzonych on-line.
 3. Przygotowują informację o poziomie realizacji podstawy programowej dla poszczególnych klas w odniesieniu do swojego przedmiotu i prezentują wnioski na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 §28

Obowiązki wychowawców po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania

 1.  Wychowawca klasy ma obowiązek:
 • przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania stacjonarnego;
 • przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;
 • przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje uczniów do ich przestrzegania;
 • sporządzić informacje na temat braków i trudności, jakie powstały u poszczególnych uczniów podczas nauczania zdalnego i przekazać je nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniem.
 • na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu uczniów do tradycyjnej formy nauczania,
 • na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję uczniów swojej klasy i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać codziennie koordynatorowi bezpieczeństwa.
 • Wychowawca przekazuje powyższe informacje koordynatorowi osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową,
 • w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze strony środowiska klasowego, przekazać stosowne informacje koordynatorowi bezpieczeństwa a następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować sprawę aż do jej zakończenia.

§29

Obowiązki pedagoga/psychologa po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania

 1. Po powrocie uczniów do stacjonarnej formy edukacji pedagog/psycholog monitoruje proces adaptacji w warunkach nauczania stacjonarnego.
 2. W bezpośrednim okresie po powrocie uczniów do szkoły pedagog/psycholog diagnozuje trudności adaptacyjne i podejmuje działania zaradcze.
 3. W przypadku wystąpienia trudności w tym zakresie podejmuje działania w celu ich rozwiązania, monitoruje ich przebieg aż do ich całkowitego rozwiązania, o czym informuje dyrektora szkoły.
 4. Pedagog/psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z harmonogramem i zasadami obowiązującymi w stacjonarnym trybie nauki.
 5. Stacjonarny harmonogram pracy pedagoga/psychologa jest dostępny w widoczny miejscu na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły.

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Traci moc zarządzenie nr 10/2019/2020 wprowadzona w dniu 05.2020r.
 3. Procedura może być modyfikowana.
 4. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 5. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
 6. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej wprowadzeniu oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 11.
 7. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy i zostanie mu zmierzona temperatura, odnotowuje się to w rejestrze pomiaru temperatury – załącznik nr 12.
 8. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 9. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

 

Załącznik nr 2

REGULAMIN PRACOWNI GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 1. W pracowni obowiązuje
 2. strój ochronny –fartuch lub zapaska
 3. maseczka jednorazowa lub bawełniana
 4. rękawiczki jednorazowe
 5. Przed przystąpieniem do zajęć należy:
 6. umyć ręce zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji.
 7. sprawdzić swoje stanowisko pracy
 8. uszkodzenia i braki zgłosić nauczycielowi
 9. W pracowni należy przestrzegać przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej.
 10. Narzędzia pracy, sprzęt i stanowisko należy utrzymywać w czystości i w porządku.
 11. Pracownię można opuszczać wyłącznie za zgodą nauczyciela, a po powrocie należy umyć ręce
 12. Osoby chore lub podejrzane o chorobę nie podejmują pracy i pozostają w izolatorium do przybycia rodziców.
 13. Przed wyjściem do toalety należy zdjąć odzież oraz środki ochrony indywidualnej np. rękawiczki jednorazowe.
 14. Wymagania szczególne dotyczące czystości rąk:
 15. paznokcie krótko obcięte
 16. skaleczenia po zdezynfekowaniu zabezpieczone szczelnym opatrunkiem
 17. mycie rąk:
 18. przed rozpoczęciem pracy
 19. po każdej wykonywanej czynności
 20. po każdej wizycie w toalecie
 21. po czyszczeniu nosa
 22. po każdej przerwie w pracy
 23. po zmianie stanowiska pracy
 24. po dotknięciu surowego mięsa, ryb, drobiu, jaj
 25. przed rozpoczęciem porcjowania posiłków lub wydawania
 26. po wyrzucaniu śmieci
 27. po jedzeniu i piciu
 28. po zakończeniu pracy.
 29. Posiłki przygotowywane przez uczniów w ramach zajęć praktycznych powinny być spożywane według zasady, że posiłek spożywa osoba, która go przygotowywała. Nie dopuszcza się możliwości częstowania, zapraszania innych uczniów do wspólnej degustacji.

 

PRZEPISY BHP W PRACOWNI

 1. Do pracowni należy wchodzić i wychodzić za wiedzą i zgodą opiekuna pracowni.
 2. Stanowisko pracy uczniowi przydziela nauczyciel i nie wolno go zmieniać samowolnie.
 3. Uczeń przystępujący do pracy na zajęciach praktycznych musi być zdrowy.
 4. Uczeń zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu Pracowni Gastronomicznej i pracować zgodnie z poleceniami nauczyciela.
 5. W przypadku stwierdzenia zmian chorobowych lub uszkodzeń skóry, np. ran, uczeń ma obowiązek przed rozpoczęciem pracy zgłosić się do nauczyciela celem oceny, czy może zostać dopuszczony do zajęć. Rany muszą zostać osłonięte opatrunkiem wodoszczelnym.
 6. Wszyscy uczniowie mają obowiązek zachować higienę osobistą czystość rąk i całego ciała, posiadać czyste paznokcie krótko obcięte. Włosy spięte.
 7. Nie wolno rzucać odpadków na podłogę i rozlewać wody. Rozlane płyny wytrzeć natychmiast.
 8. Z urządzeń korzystać zgodnie z instrukcją obsługi. Nie zbliżać rąk do ruchomych części pracujących urządzeń.
 9. Nie dotykać urządzeń elektrycznych mokrymi rękoma.
 10. Wielkość płomienia dostosować do wielkości naczynia, nieużywane palniki pozostawić wyłączone.
 11. Nie wymachiwać ostrym sprzętem kuchennym.
 12. Pokrywy, gorące naczynia chwytać przez rękawice kuchenne (łapki).
 13. Zdejmując pokrywy z gorących naczyń odchylać je od siebie.
 14. Patelnie ustawiać tak by rączki nie wystawały poza kuchenkę, na przejścia
 15. Oszczędnie używać wody, detergentów.
 16. Sprzęt elektryczny włączać do sieci dopiero po całkowitym jego zmontowaniu, a demontować po wyłączeniu z sieci.
 17. Po pracy uporządkować swoje stanowisko, odnieść na właściwe miejsca sprzęt i narzędzia.
 18. Sprzęt elektryczny wyłączyć od zasilania.
 19. W razie wypadku: wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby wezwać pomoc medyczną. Dzwonić pod numer 112.

 

Załącznik nr 3

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu

Zespołu Szkół im. J. Korczaka we Wrześni

 1. Pracownicy/obsługa podmiotu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie  https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz  https://www.gov.pl/web/gis  odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 7. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Załącznik nr 6

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego

 1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
 2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
 • e-dziennika,
 • poczty elektronicznej e-maili,
 • telefonów komórkowych i stacjonarnych,
 • komunikatorów takich jak WhatsApp, Messenger.
  1. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

  

Załącznik nr 7

Obowiązki pedagoga/psychologa szkolnego w trakcie prowadzenia nauczania zdalnego

 1. Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek:
 • ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców,
 • organizowania konsultacji online,
 • świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
 1. otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią COVID-19,
 2. inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 3. minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
 4. otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
 5. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,
 • wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

  

Załącznik nr  8

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

 1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
 2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
 3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
 4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
 5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).
 6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).

Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne.

 

Załącznik nr  9

 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

 1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.
 2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.
 3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
 4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
 5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.
 6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania.
 7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.
 8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.
 9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

 

Załącznik nr 10

 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej

 

 1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.
 2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły/placówki zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
 3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
 4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.
 5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
 6. wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,
 7. zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
 8. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).
 9. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
 10. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
 11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12