Projekt pn. „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim.”

Trwa rekrutacja uczniów szkoły branżowej do projektu pn. „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim.” Celem projektu jest zwiększenie dostępu do nauczania zdalnego przez wyposażenie uczniów w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego praktycznego. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie na podstawie złożonego formularza, w którym zgłaszają problem z dostępem do edukacji w formie zdalnej i potrzebę pozyskania ze szkoły sprzętu przenośnego, w celu sprawnej realizacji kształcenia w w/w formie. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane będą podpisać (w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny) „Umowę użyczenia sprzętu” oraz „Oświadczenie uczestnika Projektu”. Druki do pobrania: Regulamin załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy załącznik nr 2 Umowa użyczenia sprzętu – wzór załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika Projektu Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 12 marca 2021 roku w sekretariacie szkoły nr 102. W przypadku jakichkolwiek trudności w wypełnieniu formularza oferujemy pomoc na miejscu w szkole.