Szkoła Branżowa – podpatrzone, zasłyszane….

W maju uczniowie klas pierwszych zakończyli i podsumowali realizację rocznego projektu edukacyjnego pod hasłem „Kulisy ekologii”. Projekt był formą realizacji jednego z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022: Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Celem głównym tego projektu była edukacja ekologiczna uczniów oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne (racjonalna gospodarka wodą; segregacja odpadów; recykling). Projekt realizowany był w formie zajęć stacjonarnych oraz wyjazdów edukacyjnych (Stacja Uzdatniania Wody we Wrześni, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów w Bardzie).