WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW 2022/2023 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia dysfunkcji do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Są to zajęcia bezpłatne dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opinie wydawane są przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Jeżeli dostrzegasz nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka, masz wątpliwości, pytania, coś Cię niepokoi — nie zwlekaj, przyjdź!

Zapraszamy do realizacji zajęć w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni. Jesteśmy  jedną  z  placówek  realizujących  wczesne  wspomaganie  rozwoju  dzieci.  Zajęcia wczesnego  wspomagania prowadzą wykwalifikowani  specjaliści,  terapeuci  posiadający przygotowanie  merytoryczne  i  praktyczne,  odpowiednie  do  rodzaju  niepełnosprawności dziecka, którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Zespołowy model pracy polega na współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii, wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii. Pozwala to na zapewnienie dziecku i jego rodzinie systematycznej i zintegrowanej pomocy.

W ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci mają możliwość korzystania z terapii z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami:

 • psychologiem
 • logopedą
 • neurologopedą
 • pedagogiem
 • oligofrenopedagogiem
 • surdopedagogiem
 • tyflopedagogiem
 • fizjoterapeutą
 • rehabilitantem
 • terapeutą Integracji Sensorycznej
 • terapeutą AAC
 • terapeuta ręki

Terapie prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia ta polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapia ta zwana „naukową zabawą” odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych.

Rehabilitacja

Ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem dostępnych technik i metod fizjoterapii. Jest to wspomaganie rozwoju ruchowego oraz poznawczego dziecka. Terapia dostosowana do wieku, możliwości i potrzeb dziecka. Staramy się aby warunki, w których ćwiczy dziecko były zawsze przyjazne i komfortowe, ponieważ tylko w takich okolicznościach dziecko ma szanse uczyć się, zapamiętywać „wrażenia” z ciała, których doświadcza terapeuta podczas terapii.

Terapia ręki

Terapia ta ma na celu usprawnienie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak i dostarczenia wrażeń dotykowych. Są to ćwiczenia oraz zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu i koordynację pomiędzy dłońmi.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna służy pomocy dzieciom w przypadku odrzucenia przez grupę rówieśniczą, poprawienia kompetencji społecznych lub problemów w nauce czytania, pisania i liczenia. Skierowana do dzieci mających problemy w przyswajaniu wiadomości oraz umiejętności jakie przewiduje program nauczania.

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna wykorzystuje w działaniu spontaniczną- niekierowaną aktywność dziecka w zabawie oraz dialogu z terapeutą, w taki sposób aby dziecko mogło wypowiedzieć bądź wyrazić trudne dla niego problemy oraz emocje. Terapeuta bazuje na budowaniu zaufania w relacji z maluchem tak by stopniowo pokonywać barierę emocjonalną, która utrudnia harmonijny rozwój dziecka.

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

Terapia logopedyczna  ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnych i językowych poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Terapia AAC Alternatywne Metody Komunikowania

Terapia, której celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań lub w celu wsparcia, uzupełnienia wypowiedzi mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Dzięki temu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery
w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.

 

DOKUMENTY

Skip to content