SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM” ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM” ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM” ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU
czytaj

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU
czytaj

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU
czytaj

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU
czytaj

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU
czytaj

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU
czytaj

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU
czytaj

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

I Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”
Adres siedziby: 62-300 Września, ul. Batorego 8
Data wpisu do KRS i nr KRS: 18.06.2008; 0000308353
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:300994735
NIP:7891718977

II Cele statutowe:
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), własnego statutu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Zasadnym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin.
Stowarzyszenie osiąga swoje cele przez:
1. tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży oraz ich rodzin do korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury i form życia społecznego, zapewniając im specjalistyczną pomoc i doradztwo;
2. inicjowanie i realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych;
3. prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej oraz wychowawczej;
4. prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń społecznych oraz zapobieganie marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem;
5. zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, opieki, udziału w kulturze i rekreacji;
6. prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m. in. organizowanie w formie indywidualnej i grupowej wielospecjalistycznych działań o charakterze rehabilitacyjnym, edukacyjnym, rekreacyjno-sportowym i kulturalnym oraz poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
7. inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w szczególności: grup samopomocowych, grup wsparcia, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej;
8. upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka oraz prowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej;
9. pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia;
10. umacnianie partnerskiej współpracy z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych;
11. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej;
12. rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi;
13. prowadzenie innej działalności korzystnej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie w 2012 roku realizowało swoje cele statutowe poprzez realizację projektów:
– Projekt Zielona Szkoła – „Ustronie Morskie 2012”,
– XIV Turniej Mikołajkowy
– Projekt edukacyjny „Żyj mądrze – zdrowo i sportowo”
– Projekt edukacyjny „Poznajemy osobliwości województwa warmińsko – mazurskiego
– Projekt edukacyjny „Żyj zdrowo”

Projekt Zielona Szkoła – „Ustronie Morskie 2012” realizowano w okresie od 11.06.2012 do 18.06.2012 r. odbył się zgodnie z planem na terenie Ustronia Morskiego. Grupa 12 osobowa uczniów klas VI oraz I-II i III Gimnazjum dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym ZSS im. J. Korczaka we Wrześni uczestniczyła w szeregu zajęciach turystyczno – krajoznawczych, podnoszących sprawność fizyczną, umiejętność samodzielnego radzenia sobie z utrzymaniem porządku i czystości. Zakładane w projekcie cele zostały osiągnięte.
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” realizowało w dniu 06.12.2012 r. projekt XIV Turniej Mikołajkowy. Projekt przeznaczony był dla 106 dzieci upośledzonych umysłowo ze szkół z terenu Wrześni, Słupcy oraz Gniezna. Turniej odbył się zgodnie z planem, uczestnikom zagwarantowano aktywne spędzenie wolnego czasu, rehabilitację poprzez zabawę, współzawodnictwo z zaprzyjaźnionymi ośrodkami szkolno – wychowawczymi. Każdy uczestnik otrzymał paczkę ze słodyczami, zwycięzcy puchary i dyplomy.
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” realizowało w okresie od 15.03.2012 r. do 15.12.2012 r. projekt „Żyj mądrze – zdrowo i sportowo”. Podejmowane działania w obrębie tego projektu obejmowały uczniów ZSS we Wrześni – łącznie 171 uczniów, rodziców uczniów ZSS we Wrześni, zaproszonych uczniów szkół wrzesińskich – 50 uczniów. Główny cel projektu, którym była realizacja hasła; Żyj mądrze, zdrowo i sportowo” został zrealizowany w całości poprzez: rozpropagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia w integracji ze środowiskiem; kształtowanie postaw prospołecznych; kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte. Uczniowie zaczęli dbać o higienę osobistą i otoczenia, poznali zasady racjonalnego odżywiania i potrafią stosować ją w praktyce oraz w jaki sposób sprawność fizyczna i aktywność ruchowa wpływa na ich zdrowie i życie. Udział w zajęciach z zakresu ratownictwa nauczyło dużą grupę młodzieży niesienia praktycznej pomocy w przypadkach nagłych stanów zagrożenia życia. Projekt wspomagało finansowo Starostwo Powiatowe we Wrześni.
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” realizowało w okresie od 07.05.2012r. do 05.06.02012r. projekt Poznajemy osobliwości województwa warmińsko – mazurskiego. Projekt przeznaczony był dla 20 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum ZSS we Wrześni. Jego zasadniczym celem było zapoznanie uczniów z wiadomościami na temat regionu Warmii i Mazur jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii – Toruń, Ostróda, Tolkmicko, Elbląg,
Frombork, Malbork. Wycieczka dla uczestników projektu odbyła się w dniach 28.06.2012 – 30.06.2012r. i obejmowała zwiedzanie Torunia, Ostródy, Fromborka, Elbląga, zajęcia edukacyjno – rekreacyjne w Tolkmicku, ognisko, rejs wodny kanałem Ostródzko Elbląskim. W ZSS we Wrześni została zaprezentowana wystawa prac plastycznych powstałych w plenerze oraz był pokaz zdjęć w formie prezentacji multimedialnej. Projekt wspomagało finansowo Starostwo Powiatowe we Wrześni.
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” realizowało w terminie od 02.03.2012 do 06.06.2012r. Projekt edukacyjny „Żyj zdrowo”. Adresowany był on do 20 uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej ZSS we Wrześni. Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane tj. : pogłębianie wiedzy uczestników na temat żywienia, zbilansowanej diety, propagowania gier i zabaw ruchowych jako jednej z możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie umiejętności plastycznych i informatycznych uczniów. Wydano 5 krótkich gazetek projektu, których zadania zawarte utrwalały zdobyte wiadomości. Projekt wspomagało finansowo Starostwo Powiatowe we Wrześni.

IV Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” nie prowadziło w roku 2012 działalności gospodarczej.

V Odpisy uchwał zarządu:
Protokół z przebiegu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” z dn. 09.02.2012r.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania – lista obecności – zał. 1
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta. Sposób głosowania nad uchwałami.
3. Przedstawienie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2011 – zał.2
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2011 – bilans, rachunek wyników – zał. 3, zał. 4
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2011 – zał. 5
7. Poddanie pod głosowanie uchwał:
uchwała nr 1/2012 w sprawie:
zatwierdzenie rocznego sprawozdania merytorycznego za rok 2011 – zał. 6
uchwała nr 2/ 2012 w sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 – zał. 7
uchwała nr 3/2012 w sprawie:
udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2011 – zał. 8
uchwała nr 4/2012 w sprawie:
zwiększenia sumy składki członkowskiej – zał. – 9
uchwała nr 5/2012 w sprawie:
wstąpienia do stowarzyszenia nowego członka – zał. 10
8. Ustalenie harmonogramu działań w roku 2012.
9. Poddanie pod głosowanie uchwały nr 6/2012 w sprawie:
Zatwierdzenia harmonogramu działań na rok 2012 – zał. 11
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

VI Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych:
– koszty stowarzyszenia na kwotę: 285,92 zł
– składki członkowskie: 1.520,00 zł
– odsetki bankowe: 2,73 zł

VII Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy):
– składki członkowskie w wysokości – 1.520,00 zł
– inne przychody określone statutem: 17108 ,24 zł
– stan środków finansowych, którymi dysponuje stowarzyszenie na dzień 31.12.2012 – 1474,83 zł

VIII Informacja o odpłatnych świadczeniach, realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;
Nie dotyczy.
Stowarzyszenie nie realizowało odpłatnych działań w 2012 r.

IX Wynik finansowy działalności gospodarczej oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:
Stowarzyszenie w 2012 roku nie prowadziło działalności gospodarczej.

X Informacja o poniesionych kosztach na:
– administracja : 285,92 zł
– koszty realizacji zadań statutowych; 17883,93 zł
a. Zielona Szkoła – „Ustronie Morskie 2012” – 5.939,73 zł,
b. XIV Turniej Mikołajkowy – 3.331,51 zł,
c. „Żyj mądrze – zdrowo i sportowo” – 4.013,01 zł
d. „Żyj zdrowo” – 1.910,68 zł,
e. „Poznajemy osobliwości województwa warmińsko – mazurskiego” – 2.689,00 zł.

XI Informacja o liczbie osób zatrudnionych w organizacji: 0

XII Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację: 0,00 zł

XIII Wartość aktywów i zobowiązań organizacji: 0 ,00 zł

XIV Nabyte nieruchomościach
Nie dotyczy

XV Zrealizowanych zadaniach zleconych przez organy administracji publicznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.
Nie dotyczy.

XIV Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i składanych deklaracjach:
Stowarzyszenie składa roczną deklarację CIT-8, CIT8/0 oraz sprawozdanie finansowe w postaci:
– bilansu
– rachunku wyników
– sprawozdanie merytoryczne do Urzędu Skarbowego we Wrześni

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola przez organ nadzorujący.

Września, 04.03.2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM”
ZA OKRES OD 5 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU

I Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”
Adres siedziby: 62-300 Września, ul. Batorego 8
Data wpisu do KRS i nr KRS: 18.06.2008; 0000308353
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:300994735
NIP:7891718977

II Cele statutowe:
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), własnego statutu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Zasadnym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin.
Stowarzyszenie osiąga swoje cele przez:
1. tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży oraz ich rodzin do korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury i form życia społecznego, zapewniając im specjalistyczną pomoc i doradztwo;
2. inicjowanie i realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych;
3. prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej oraz wychowawczej;
4. prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń społecznych oraz zapobieganie marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem;
5. zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, opieki, udziału w kulturze i rekreacji;
6. prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m. in. organizowanie w formie indywidualnej i grupowej wielospecjalistycznych działań o charakterze rehabilitacyjnym, edukacyjnym, rekreacyjno-sportowym i kulturalnym oraz poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
7. inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w szczególności: grup samopomocowych, grup wsparcia, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej;
8. upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka oraz prowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej;
9. pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia;
10. umacnianie partnerskiej współpracy z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych;
11. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej;
12. rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi;
13. prowadzenie innej działalności korzystnej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie w 2010 roku realizowało swoje cele statutowe poprzez realizację projektów:
– Festyn integracyjny „Mama , tata i ja”,
– Projekt fotograficzno- plastyczny „W obiektywie, czyli jak widzę świat.”
„Festyn integracyjny – Mama, tata i ja” zorganizowany 09 czerwca 2010r. w gospodarstwie agroturystycznym „Hula” w Gutowie Małym, miał na celu integrację dzieci nauczanych indywidualnie z rówieśnikami oraz umożliwienie dzieciom spędzenia czasu wspólnie z rodzicami w miłej atmosferze. W projekcie uczestniczyło 40 osób (dzieci i rodzice). Wszyscy korzystali z ciekawych i różnorodnych ofert przygotowanych przez organizatorów – przejazdu bryczką, pieczenia kiełbasek, zajęć plastycznych, gier i zabaw zespołowych, śpiewania piosenek. Zakładane w projekcie cele zostały osiągnięte.
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,Razem” realizowało w terminie od 15.09.2010 do 30.11.2010r. Projekt fotograficzno- plastyczny „W obiektywie, czyli jak widzę świat.” Adresowany był on do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie mieszkającej na terenie Wrześni, Pyzdr i Miłosławia. Uczestniczyło w nim 15 osób . Jego zasadniczym celem była realizacja szeroko rozumianej terapii poprzez obcowanie ze sztuką, tworzeniem obrazów zatrzymanych w kadrze. Zakładał połączenie fotografii i plastyki z informatyką. Umożliwił realizowanie pasji i umiejętności artystycznych. 29.11.2010 r. w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni został zaprezentowany wernisaż prac dzieci uczestniczących w projekcie. Projekt wspomogło finansowo Starostwo Powiatowe we Wrześni. Wzmianka z realizacji projektu ukazała się w prasie lokalnej, tj. gazecie „Przegląd Powiatowy”.

IV Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” nie prowadziło w roku 2010 działalności gospodarczej.

V Odpisy uchwał zarządu:
Protokół z Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” z dn. 04.03.2010r.
1. Otwarcie zebrania – lista obecności – zał. 1
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta. Sposób głosowania nad uchwałami.
3. Przedstawienie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2009 – zał.2
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2009 – bilans, rachunek wyników – zał. 3, zał. 4
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2009 – zał. 5
7. Poddanie pod głosowanie uchwał:
uchwała nr 1/2010 w sprawie:
zatwierdzenie rocznego sprawozdanie merytorycznego za rok 2009 – zał. 6
uchwała nr 2/2010 w sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 – zał.7
uchwała nr 3/2010 w sprawie:
udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2009 – zał. 8
8. Ustalenie harmonogramu działań w roku 2010.
Poddanie pod głosowanie uchwały nr 4/2010 w sprawie:
zatwierdzenia harmonogramu działań na rok 2010 – zał. 9.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Protokół z zebrania Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” z dn. 11.05.2010r.
1. Otwarcie zebrania – lista obecności – zał. 1
2. Przedstawienie porządku zebrania.
3. Poddanie pod głosowanie uchwał:
uchwała Zarządu nr 5/2010 w sprawie:
przyjęcia rezygnacji z pełnienia dotychczasowej funkcji prezesa przez p. Renatę Jakubowską
uchwała Zarządu nr 6/2010 w sprawie:
wyboru nowego prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

VI Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych:
– koszty stowarzyszenia na kwotę: 276,27 zł
– składki członkowskie: 288,00 zł
– odsetki bankowe: 2,92 zł

VII Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy):
– składki członkowskie w wysokości: 288,00 zł
– inne przychody określone statutem: 1000,00 zł
– stan środków finansowych, którymi dysponuje stowarzyszenie na dzień 31.12.2010: 653,77 zł

VIII Informacja o odpłatnych świadczeniach, realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;
Nie dotyczy.
Stowarzyszenie nie realizowało odpłatnych działań w 2010 r.

IX Wynik finansowy działalności gospodarczej oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:
Stowarzyszenie w 2010 roku nie prowadziło działalności gospodarczej.

X Informacja o poniesionych kosztach:
– administracja : 276,27 zł
– koszty realizacji zadań statutowych: 1200,00 zł
a. Festyn integracyjny „Mama, tata i ja”: 500,00 zł
b. Projekt fotograficzno- plastyczny „W obiektywie, czyli jak widzę świat.”: 700,00 zł

XI Informacja o liczbie osób zatrudnionych w organizacji: 0

XII Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację: 0,00 zł

XIII Wartość aktywów i zobowiązań organizacji: 0,00 zł

XIV Nabyte nieruchomościach
Nie dotyczy

XV Zrealizowanych zadaniach zleconych przez organy administracji publicznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.
Nie dotyczy.

XVI Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i składanych deklaracjach:
Stowarzyszenie składa roczną deklarację CIT-8, CIT8/0 oraz sprawozdanie finansowe w postaci:
– bilansu
– rachunku wyników
– sprawozdanie merytoryczne do Urzędu Skarbowego we Wrześni

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola przez organ nadzorujący.

Września, 14.03.2011 ……….…………………

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU

I Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”
Adres siedziby: 62-300 Września, ul. Batorego 8
Data wpisu do KRS i nr KRS: 18.06.2008; 0000308353
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:300994735
NIP:7891718977

II Cele statutowe:
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), własnego statutu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Zasadnym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin.
Stowarzyszenie osiąga swoje cele przez:

tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży oraz ich rodzin do korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury i form życia społecznego, zapewniając im specjalistyczną pomoc i doradztwo;

inicjowanie i realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych;

prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej oraz wychowawczej;

prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń społecznych oraz zapobieganie marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem;

zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, opieki, udziału w kulturze i rekreacji;

prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m. in. organizowanie w formie indywidualnej i grupowej wielospecjalistycznych działań o charakterze rehabilitacyjnym, edukacyjnym, rekreacyjno-sportowym i kulturalnym oraz poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w szczególności: grup samopomocowych, grup wsparcia, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej;

upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka oraz prowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej;

pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia;

umacnianie partnerskiej współpracy z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych;

prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej;

rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi;

prowadzenie innej działalności korzystnej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie w 2009 roku realizowało swoje cele statutowe poprzez realizację projektów:

Festyn integracyjny „Mama , tata i ja”,

Projekt prozdrowotny „Citius-altius-fortius (szybciej, wyżej, silniej)”- idee olimpijskie w moim życiu”.

„Festyn integracyjny – Mama, tata i ja” zorganizowany 16 czerwca 2009r. w gospodarstwie agroturystycznym „Hula” w Gutowie Małym, miał na celu integrację dzieci nauczanych indywidualnie z rówieśnikami oraz umożliwienie dzieciom spędzenia czasu wspólnie z rodzicami w miłej atmosferze. W projekcie uczestniczyło 40 osób (dzieci i rodzice). Wszyscy korzystali z ciekawych i różnorodnych ofert przygotowanych przez organizatorów – przejazdu bryczką, pieczenia kiełbasek, zajęć plastycznych, gier i zabaw zespołowych, śpiewania piosenek. Zakładane w projekcie cele zostały osiągnięte.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,Razem” realizowało w terminie od 25.09.2009 do 03.12.2009r. projekt prozdrowotny „Citius-altius-fortius (szybciej, wyżej, silniej)”- idee olimpijskie w moim życiu”. Projekt przeznaczony był dla 50 dzieci upośledzonych umysłowo ze Szkoły Podstawowej nr 4.
W trakcie realizacji projektu zorganizowane były trzy duże imprezy:

Festyn sportowy- który odbył się 28 września 2009 r. dla 50 dzieci upośledzonych umysłowo ze Szkoły Podstawowej nr 4.

Akademia na temat igrzysk olimpijskich-która odbyła się 19 października 2009 r., dla 50 dzieci upośledzonych umysłowo ze Szkoły Podstawowej nr 4. Podczas akademii uczestnicy projektu poznali historię olimpizmu oraz nazwiska i osiągnięcia czołowych polskich olimpijczyków.

Konkurs wiedzy o kulturze fizycznej i zdrowiu, który odbył się 2 listopada 2009 r. dla 50 dzieci upośledzonych umysłowo ze Szkoły Podstawowej nr 4. Podczas konkursu dzieci odpowiadały na pytania dotyczące znajomości dyscyplin olimpijskich, symboli olimpijskich, haseł olimpijskich i zastosowania idei olimpijskich w ich życiu. Uczestnicy projektu obejrzeli także prezentację multimedialną ,,Idee olimpijskie w moim życiu”. Po zakończeniu konkursu, każdy uczestnik otrzymał pamiątkową ,,Gazetkę Olimpijską” oraz nagrodę rzeczową.

Dzieci mogły także pochwalić się swoimi umiejętnościami plastycznymi, ponieważ zorganizowane były dwa konkursy plastyczne:

Symbole olimpijskie, jakie znam.

Sporty olimpijskie w moim życiu.

Uczestnicy projektu pisali także do ,,Gazetki Olimpijskiej’’ o swoich ulubionych sportach olimpijskich, jakie znają, lubią i sami uprawiają oraz jakie chcieliby uprawiać. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie uczestniczący w projekcie „Citius-altius-fortius (szybciej, wyżej, silniej)-idee olimpijskie w moim życiu”, korzystali z ciekawych i zróżnicowanych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz rozwijających wiedzę na temat wartości olimpijskich i wykorzystania ich w życiu codziennym. Podczas trwania projektu uczestnicy nauczyli się, jak zdrowo żyć poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego oraz wybranie „sportu na całe życie”. Zaznajomili się z zimowymi i letnimi sportami olimpijskimi, nauczyli się postępowania zgodnie z ideami olimpijskimi, zachowania „fair play” podczas gier i zabaw, nauczyli się także zdrowej rywalizacji w duchu olimpijskich wartości. Uczestnicy projektu poznali historię olimpizmu, symbole olimpijskie, sporty olimpijskie, nazwiska i osiągnięcia czołowych polskich olimpijczyków i znają daty kolejnych Igrzysk Olimpijskich.

Ze względu na brak wpłat sponsorów zrezygnowano z realizacji projektu „Festyn integracyjny „Ja dla Rodziców-Rodzice dla mnie”. W związku z tym nie skorzystano z dotacji w kwocie 400,00 zł przyznanej przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli 24.11.2009r. w konferencji organizowanej przez Caritas Polska – oddział w Gnieźnie pt.: „Tacy sami…Problem seksualności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”.
Stowarzyszenie udzieliło także zainteresowanym rodzicom informacji dotyczących możliwości ubiegania się o przyznanie środków finansowych przez PFRON. Rodzice skorzystali z pomocy na etapie wypełniania wniosku i gromadzenia niezbędnych dokumentów. W efekcie dwie rodziny uzyskały dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego.

IV Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” nie prowadziło w roku 2009 działalności gospodarczej.

V Odpisy uchwał zarządu:
Protokół z przebiegu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” z dn. 29.01.2009r.

Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” – uchwała nr 1/2009.

Przedstawienie propozycji harmonogramu działań w roku 2009. Zatwierdzenie harmonogramu działań Stowarzyszenia. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2009 w sprawie zatwierdzeniem harmonogramu pracy Stowarzyszenia na rok 2009.

Wytypowanie osób upoważnionych do konta. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 3/2009 w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie Stowarzyszenia.

Ustalenie wysokości składek członkowskich – uchwała nr 4/2009 w sprawie wysokości składek członkowskich.

Głosowanie nad uchwałą nr 5/2009 w sprawie powołania nowych członków Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”.

Wolne głosy i wnioski.

1. Lista obecności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – zał. 1 do protokołu.
2. Uchwała nr 1/2009 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości– zał. 2 do protokołu.
3. Uchwała nr 2/2009 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu działań Stowarzyszenia – zał. 3 do protokołu.
4. Uchwała nr 3/2009 w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie Stowarzyszenia – zał. 4 do protokołu.
5. Uchwałą nr 4/2009 w spawie ustalenia wysokości składek członkowskich – zał. 5 do protokołu.
6. Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia – zał. 6 do protokołu.

VI Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy):
Budżet Stowarzyszenia stanowią:

składki członkowskie w wysokości – 927,00 zł

wpłaty sponsorów na cele statutowe – 410,00 zł wpłata Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Batorego 8, 62-300 Września, na realizację projektu „Festyn integracyjny „Mama, Tata i ja”.

dotacja w kwocie 400,00 zł na realizację projektu „Festyn integracyjny „Mama, tata i ja”,
– dotacja w kwocie 2.500,00 zł na realizację projektu prozdrowotnego „Citius-altius-fortius (szybciej, wyżej, silniej)”- idee olimpijskie w moim życiu””. Niewykorzystane środki w wysokości 175, 00 zł przelane zostały na konto podane na umowie dotacyjnej.

dotacja w kwocie 400,00 zł na realizację projektu „Festyn integracyjny „Ja dla Rodzica-Rodzice dla mnie” – z dotacji nie skorzystano ze względu na odstąpienie od realizacji projektu.

VII Informacja o odpłatnych świadczeniach, realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;
Nie dotyczy.
Stowarzyszenie nie realizowało odpłatnych działań w 2009 r.

VIII Wynik finansowy działalności gospodarczej oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:
Stowarzyszenie w 2009 roku nie prowadziło działalności gospodarczej.

IX Informacja o poniesionych kosztach na:
1. Realizację celów statutowych: koszty prowadzenia konta bankowego-
Bank Spółdzielczy we Wrześni
nr konta 68 9681 0002 0022 4594 0198 8653 – 15 zł na kwartał

X Informacja o liczbie osób zatrudnionych w organizacji: 0

XI Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację: 0,00 zł

XII Wartość aktywów i zobowiązań organizacji: 0 ,00 zł

XIII Nabyte nieruchomościach
Nie dotyczy

XIV Zrealizowanych zadaniach zleconych przez organy administracji publicznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.
Nie dotyczy.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola przez organ nadzorujący.

Września, 31 grudnia 2009r.

Skip to content