Statut stowarzyszenia

Statut  Stowarzyszenia

 na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”

  

     ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”, zwane w dalszych  postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów prawnych.
 3. Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się we Wrześni, ul. Leśna 10. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
  o tym samym lub podobnym profilu działania.
 1. Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia oraz jego adresem.

 ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§3

 1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans życiowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, tworzenia optymalnych warunków do ich rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez oddziaływania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i terapeutycznym, a także udzielanie wsparcia ich rodzinom.

§4

 1. Cele  Stowarzyszenie określone w §3 ust. 1  realizowane są poprzez:
 • tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży oraz ich rodzin do korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury i form życia społecznego, zapewniając im specjalistyczną pomoc i doradztwo;
 • inicjowanie i realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej oraz wychowawczej;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń społecznych oraz zapobieganie marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem;
 • zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, opieki, udziału w kulturze i rekreacji;
 • prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m. in. organizowanie w formie indywidualnej i grupowej wielospecjalistycznych działań o charakterze rehabilitacyjnym, edukacyjnym, rekreacyjno-sportowym i kulturalnym oraz poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 • inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w szczególności: grup samopomocowych, grup wsparcia, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej;
 • upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka oraz prowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej;
 • pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia;
 • umacnianie partnerskiej współpracy z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych;
 • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej;
 • rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi;
 • prowadzenie innej działalności korzystnej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§5

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
 • zwyczajnych,
 • wspierających,

§6

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, akceptujące   statutowe cele stowarzyszenia. Członkami zwyczajnymi mogą być rodzice dzieci                 i młodzieży niepełnosprawnej, członkowie rodzin, opiekunowie prawni, przyjaciele oraz profesjonaliści  zaangażowani w pracę dla ich dobra.
 2. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez

Zarząd decyzji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
 • czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia;
 • zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia;
 • korzystania z niezbędnych form pomocy prowadzonych przez Stowarzyszenie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 • udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie;
 • noszenia oznaki organizacyjnej;
 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
 • aktywnie uczestniczyć w pracy Stowarzyszenia;
 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz

Stowarzyszenia;

3)   wpłacać regularnie składki członkowskie.

 1. Utrata Członkostwa zwyczajnego następuje w razie:
 • zgonu członka;
 • dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu;
 • skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku, pomimo pisemnego upomnienia;
 • wykluczenia uchwała Zarządu w przypadku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia po uprzednim zaproszeniu zainteresowanego do złożenia wyjaśnień.
 1. Decyzje o wykluczeniu podejmuje, w formie uchwały Zarząd większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 Członków Zarządu po zasięgnięciu pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia przysługuje członkowi odwołanie w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości. Zgromadzenie Członków zobowiązane jest zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie w terminie 3 miesięcy od wpłynięcia odwołania.

§ 7

 1. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie złożonego pisemnego zobowiązania przez członka.
 3. Ustanie członkostwa w przypadku członka wspierającego następuje:
  • poprzez dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia, zgłoszone Zarządowi na piśmie,
  • poprzez skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku zaprzestania realizacji zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń przez okres jednego roku.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do

Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały.

§8

 1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które wniosły wybitny wkład                 w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Tytuł członka honorowego nadaje Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku płacenia składek członkowskich. Mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§9

 1. Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe i wspierające w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • dobrowolnego złożenia rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 • śmierci członka;
 • skreślenia z rejestru członków,
 • wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,

orzekającego karę w postaci pozbawienia praw publicznych,

6)   uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

§10

 1. Rejestr wszystkich członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.

 ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 11

 1. Władzami Stowarzyszenia jest:
 • Walne Zgromadzenie Członków;
 • Zarząd Stowarzyszenia;
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 1. Przewodniczącym Zarządu może być nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni,  rodzic lub opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego.

§12

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalania zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie budżetu,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§13

 1. Zarząd powołany jest do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 7 osób w tym z prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika oraz członków Zarządu. Wybierany jest spośród członków Stowarzyszenia podczas  Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków.

§14

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie działalności Zarządu,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje przewodniczy Przewodniczący Komisji.

§15

 • W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 • W przypadku, gdy skład organu władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu o więcej niż połowę uzupełnienie składu nastąpi w drodze wyborów podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§16

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 • ze składek członkowskich,
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dochodów z własnej działalności, dochody z majątku,
 • dotacji i ofiarności publicznej.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki, wg zasad ustalonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu
  w poczet członków Stowarzyszenia.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym jednym z nich winien być prezes lub jeden z wiceprezesów.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 6. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§18

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§19

 1. Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content